g`mQ with q

qeb@u c e

{[_[R[X|[cIt

QOPWNUROiyjj^u c eiʌRsj@VF


AWeB[ fXg[V

fXg[V R[X
u V[\[ʉ